CURSUSVOORWAARDEN Taal is voor iedereen
 Iedere cursusdeelnemer en/of degene die de betalingsverplichting neemt, wordt geacht van de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermede akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.

ARTIKEL 1 Aanmelding, toelating en deelname


1.1 U kunt zich schriftelijk (brief, fax of e-mail) of telefonisch aanmelden.
1.2 De toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmelding.
1.3 Na beoordeling van de aanmelding (en op basis van de eventuele ingeleverde niveautest) sturen wij u bericht of u al dan niet toegelaten bent.
1.4 Bij over aanmelding wordt een alternatief aangeboden of een wachtlijst. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating op de eerstvolgende cursus.
1.5 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Uiterlijk 9 dagen voor de geplande aanvang ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen cursus.
1.6 TAAL IS VOOR IEDEREEN behoudt zich het recht om een docent eerder aangewezen voor een bepaalde cursus alsnog te vervangen door een andere docent.
1.7 Wanneer het cursusbedrag wordt betaald door de instelling waar cursist werkzaam is of door andere subsidieverstrekkers, laat deze instelling dan cursist naam vermelden op de betalingskenmerk.

ARTIKEL 2 Cursusprijs

 

 2.1 Het verschuldigde cursusgeld wordt in de bevestigingsbrief (e-mail) door TAAL IS VOOR IEDEREEN vermeld (typefouten voorbehouden).
2.2 TAAL IS VOOR IEDEREEN behoudt zich het recht voor, tot uiterlijk 4 maanden voor de start van de cursus, de cursusprijs te wijzigen. Ontvangt TAAL IS VOOR IEDEREEN het aanmelding voor de genoemde tijdsperiode, dan wordt de geldende cursusprijs aan cursist gefactureerd, tenzij het cursusgeld later verlaagd wordt.

3. Betalings- en annuleringsregeling


3.1 Cursist mag de overeenkomst (aankoop cursus) binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
3.2 Bij plaatsing en doorgang van de cursus verplicht cursist zich aan de betalingsregeling te houden. 3.3 Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt cursist een factuur in de vorm van een bevestigingsbrief / e-mail. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld per ommegaande te worden betaald.
3.4 Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd binnen 14 dagen na annulering.
3.5 Alleen schriftelijke annulering met 100% restitutie van het cursusgeld is mogelijk tot 7 dagen voor de aanvang van de cursus. Na die datum vindt geen restitutie meer plaats.
3.6 Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de cursus blijft cursist het gehele cursusbedrag verschuldigd.
3.7 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met TAAL IS VOOR IEDEREEN, de plaats door een andere cursist wordt ingenomen.
3.8 Als cursist niet of niet tijdig voldoet aan de financiële verplichtingen ziet TAAL IS VOOR IEDEREEN zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
3.9 Let op! Cursist is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het cursusgeld.

4. Cursus en aansprakelijkheid


4.1 Het aan cursist beschikbaar gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
4.2 TAAL IS VOOR IEDEREEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
4.3 Tenzij de wet dit voorschrijft aanvaardt TAAL IS VOOR IEDEREEN geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade.
4.4 Indien TAAL IS VOOR IEDEREEN ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is TAAL IS VOOR IEDEREEN niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor TAAL IS VOOR IEDEREEN genoodzaakt acht af te wijken van de opgegeven cursusdata.
4.5 Alle geregistreerde gegevens zijn vertrouwelijk en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door alle medewerkers van TAAL IS VOOR IEDEREEN.

5 toepasselijk Recht

5.1 Op al de aanbiedingen, overeenkomsten, cursussen en de uitvoering daarvan van Taal is voor iedereen is uitsluitend de Nederlands recht van toepassing.